Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу в Ромоданівській селищній територіальній громаді

Дата: 02.06.2021 15:10
Кількість переглядів: 775

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішеннямвиконавчого комітету

Ромоданівської  селищної ради

від 11 травня 2021року

№41

 

Бюджетний регламент

проходження бюджетного процесу в

Ромоданівській селищній територіальній громаді

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Метою Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в  Ромоданівській  селищній територіальній громаді(далі – Регламент) є впорядкування процедур на місцевому рівні на кожній стадії бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються місцевими виконавчими органами :

 • визначення основних організаційних засад проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання відповідного місцевого бюджету та звітування про його виконання;
 • забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу;
 • забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу.

2. Регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», наказу  Міністерства  фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 3. Регламент складається з наступних розділів:

- загальні положення;

- складання прогнозу бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади;

- складання проєкту бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади;

- розгляд проєкту рішення про бюджетРомоданівської селищноїтериторіальної громади;

- затвердження рішення про бюджетРомоданівської селищноїтериторіальної громади;

-  організація виконання бюджету Ромоданівської селищноїтериторіальної громади;

- внесення змін до рішення про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади;

- звітування про виконання бюджету Ромоданівської селищноїтериторіальної громади;

- плани заходів (додатки до Регламенту).

4.У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 РОЗДІЛ II. СКЛАДАННЯ  ПРОГНОЗУ  БЮДЖЕТУ РОМОДАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Фінансовий відділ Ромоданівськоїселищної ради (далі – фінансовий відділ) щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетівРомоданівської селищної територіальної громади,складає прогноз бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники  бюджету селищної територіальної громади  на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади.

      2. Прогноз бюджетуРомоданівської селищної територіальної громади складається:

-відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;

   -  з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 75Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;

 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.

 

        3.  Фінансовий відділ:

 • визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету;
 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів бюджету селищної територіальної громади  на середньостроковий період;
 • визначає обсяги фінансування  бюджету, повернення кредитів до  бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету і надання кредитів з  бюджету на середньостроковий період;
 • розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів  бюджету на середньостроковий період.
 1. Для забезпечення своєчасного складання прогнозу бюджету фінансовий відділ селищної ради готує та до 20 травня року, що передує плановому,  подає до виконавчого комітету Ромоданівської селищної радиплан заходів щодо складання прогнозу бюджету, в якому визначаються:
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання прогнозу бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовкута подання матеріалів.
 1. ВиконавчийкомітетРомоданівської селищної ради щорічно не пізніше 20 травня року, що передує плановому,затверджуєплан заходів щодо складання прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки прогнозу бюджету.

          6.  Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями,зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання прогнозу бюджету.

 1. Фінансовий відділ до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Ромоданівської селищної ради прогноз бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади.

 

 1. Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади.

 

 1. Складання прогнозу бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього Регламенту.

 

 1. Начальник фінансового відділу забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

РОЗДІЛ III. СКЛАДАННЯ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ РОМОДАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Проєкт  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади (далі - Проєкт бюджету) на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі бюджету, схваленому у році, що передує плановому.

 2. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади у попередніх і поточному періодах фінансовий відділ здійснює попередні розрахунки показників надходжень та витрат загального фонду бюджету.

3.Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту закону про Державний бюджет України, департамент фінансів доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів. З урахуванням отриманої інформації здійснюються прогнозні розрахунки обсягів надходжень та витрат бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади, визначається прогноз обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 4. Фінансовий відділ згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів (або зміни до діючої інструкції), граничні показники видатків на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

 5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання фінансовому відділу у встановлені ним терміни та порядку.

 6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту бюджету, згідно з доведеними вимогами.

 7. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

8. Фінансовий відділ на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу бюджетного запиту начальник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Ромоданівської селищної  ради.

 9. Фінансовий відділ готує проєкт рішення про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Основні вимоги до проєкту бюджету:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

3) при плануванні капітальних вкладень, у першу чергу, передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

 

10. Разом з проєктом рішення про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади подаються:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту  бюджету;

б) оцінку доходів бюджету з урахуванням витрат доходів бюджету внаслідок наданих Ромоданівської селищною радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

5) інформацію про хід виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету Ромоданівської селищноїтериторіальної громади (подаються постійній комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади).

Одночасно з проєктом рішення про  бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади до селищної ради подаються проєкти програми економічного і соціального розвитку громади, програм розвитку селища галузевого спрямування (або, за необхідності, змін до діючих програм).

    11. В проєкті рішення про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів;

7) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

8) розмір оборотного залишку коштів бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади;

9) перелік захищених видатків бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади;

10) додаткові положення, що регламентують процес виконання  бюджету селищної територіальної громади.

          12. Складання проєкту бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

РОЗДІЛ IV.  РОЗГЛЯД  ПРОЄКТУ РІШЕННЯ  ПРО  БЮДЖЕТ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Проект рішення про бюджет розглядається Ромоданівськоюселищною радою відповідно до їїРегламенту (далі – Регламент ради).
 2. Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади, але не пізніше 1грудня року, що передує плановому, подає до селищної ради проєкт рішення про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням.
 3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
 4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані Ромоданівською селищною радою, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Ромоданівської селищної ради протягом двох днівз дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається фінансовому відділу для узагальнення.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчим комітетомРомоданівськоїселищної ради проекті рішення про бюджет.
 1. Всі пропозиції розглядаються фінансовим відділом Ромоданівської селищної ради в межах балансу бюджету на плановий рік.
 2. Виконавчий комітетРомоданівської селищної ради в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє Ромоданівськійселищній раді доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 1. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
 2. Під час розгляду проекту рішення про бюджет Ромоданівськоюселищною радою та її постійними комісіями беруть участь представникивиконавчого комітетуРомоданівської селищної ради, фінансовоговідділу, головних розпорядників коштів.
 3. Проєкт рішення про бюджетРомоданівської селищної територіальної громади подається до Ромоданівської селищної ради у паперовому та електронному вигляді і розміщується на офіційному веб-сайті Ромоданівської селищної ради.

 РОЗДІЛ V. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ РОМОДАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1.  Ромоданівськаселищна рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.
 2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданніРомоданівської селищної радивідповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженнібюджетуРомоданівської селищної територіальної громадивраховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає до Ромоданівської селищної ради проект рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Ромоданівськаселищна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 1. Начальник фінансового відділу Ромоданівської селищної ради забезпечуєоприлюдненнярішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті селищної ради.

РОЗДІЛ VI.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РОМОДАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансовий відділ Ромоданівської селищної ради.
 2. При виконанні бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.
 3. Бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади виконується за розписом, який затверджує начальник фінансового відділу Ромоданівської селищної ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет.

До затвердження розпису бюджетуРомоданівської селищної територіальної громадиначальник фінансового відділу не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис бюджету.

 1. Розпис бюджету повинен бути збалансованим.Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує начальник фінансового відділу.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом. 

 1. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади, фінансовий відділ надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.
 2. Виконаннябюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.
 3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету Ромоданівської селищної територіальної громадиподатків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною інформацією з органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 4. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади:
 1. фінансовий відділ радиготує розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду за день до фактичної потреби;
 2. головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань,за один робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною фінансовим відділом;
 3. за обґрунтованим поданням головного розпорядника фінансовий відділ радиможе готувати розпорядження про виділення коштівпозачергово;
 4. розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.
 1. Головні розпорядники коштів та розпорядники нижчого рівня бюджету Ромоданівської селищної територіальної громадизабезпечують подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому.
 2. Головні розпорядники коштів бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади організовують складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
 3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету Ромоданівської селищної територіальної громадизастосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).
 4. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету фінансовий відділ може затвердити План заходів з організації виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади,  у якому визначити терміни та відповідальних за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.
 5. Виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади передбачає виконання Плану заходів згідно з додатком 3 до цього Регламенту.

VII.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ РОМОДАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
 2.  Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет.
 3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною  Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цимБюджетним регламентом.
 4. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  бюджету Ромоданівської селищноїтериторіальної громади (на підставі офіційного висновку фінансового відділу Ромоданівської селищної радипро перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового відділу Ромоданівської селищної радиза умови перевищення доходів загального фонду  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового відділу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади (на підставі офіційного висновку фінансового відділу про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників закону про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

5. Рішення про внесення змін до бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади приймається Ромоданівської селищноюрадою.

      6. Проєкти таких рішень готує фінансовий відділ, погоджує постійна комісія з питань планування,фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку сіл громадисхвалює виконавчий комітет селищної ради та розглядається Ромоданівськоюселищною радою в порядку, визначеному регламентом селищної ради.

 1. Пропозиції до проєту рішення селищної ради про внесення змін до бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади в частині розподілу додаткового фінансовогоресурсу бюджету (перевиконання дохідної частини бюджету, розподіл залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)), перерозподілу затверджених бюджетних призначень готуються в такому порядку:

- при підготовці пропозицій щодо виділення додаткових бюджетних призначень, перерозподілу затверджених бюджетних призначень головні розпорядники бюджетних коштів враховують зміну законодавства, опрацьовують запити, звернення, пропозиції, у тому числі рекомендації постійних комісій селищної ради, і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність видатковим повноваженням бюджету згідно з Бюджетним кодексом України, цілям та завданням селищних цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо);

- фінансовий відділ Ромоданівської селищної ради узагальнює надані пропозиції з метою включення до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади в межах обсягу додаткового фінансового ресурсу бюджету обсягів витрат за відповідними напрямами по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів.

 1. Проєкт рішення селищної ради про внесення змін до бюджету та матеріали, що додаються до нього, готуються з урахуванням вимог регламенту селищної ради.
 2. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті ради.

РОЗДІЛ VIIІ. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РОМОДАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Звітність про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади визначається відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 Бюджетного кодексу України.

 2. Фінансовий відділ Ромоданівської селищної ради отримує від територіального органу Казначейства звіти, складені за встановленими формами.

 3. Квартальні звіти про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії селищної ради з питань планування,фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади , в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України. Одночасно зі звітом подається доповідна записка про хід виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за звітний період.

4. Річний звіт про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади після схвалення його виконавчим комітетом подаються до постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади фінансовим відділом в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Одночасно зі звітом подається доповідна записка про хід виконання  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за звітний період.

Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сіл громади, після чого Ромоданівської селищна рада затверджує річний звіт про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади або приймає інше рішення з цього приводу.

5. Інформація про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня, що настає за роком звіту. Крім того, на сайті Ромоданівської селищної ради оприлюднюються інформації про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за підсумками  кварталу, року.

Інформація про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

       6. План заходів щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної звітності про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади наведений у додатку 4 до цього Регламенту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Бюджетного регламенту 

                                                           проходження бюджетного процесу                    

                                                                   в Ромоданівській селищній                 

                                                                   територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки 

Ромоданівськоїселищної територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1

Здійснення аналізу виконання  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

 

До 1 липня

Фінансовий відділ

2

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу  бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

Протягом 5 робочих днів після отримання листа

Фінансовий відділ

3

Аналіз основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період

 

До 15 липня

Фінансовий відділ

4

Підготовка та подання фінансовому відділу разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету:

Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДФС

 

Щодо прогнозних обсягів надходжень плати за нерухоме майно, плати за землю , контроль за якими закріплено за відповідним ОМС

- середньомісячну заробітну плату, чисельність та фонд оплати праці   найманих працівників  малих, великих та середніх підприємств, в т.ч. по  бюджетоутворюючим підприємствам

 

До 15 липня

Фінансовий відділ

 

 

 

Територіальний підрозділ ДФС

Відділ земельних відносин комунальної власності та житлово-комунального господарства

Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради

5

Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

 

До 15 липня

Фінансовий відділ

6

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на середньостроковий період на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5

 

До 20 липня

Фінансовий відділ

7

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на середньостроковий період

 

До 20 липня

Фінансовий відділ

8

Надання фінансовому органу пропозицій до прогнозу бюджету

 

До 1 серпня

Головні розпорядники бюджетних коштів

9

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків  бюджету   та надання кредитів з   бюджету   і вимогам доведених інструкцій.  Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності)

До 5 серпня

Фінансовий відділ,

головні розпорядники бюджетних коштів

10

Доопрацювання прогнозу  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади  за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від виконавчих органів селищної ради (за необхідності)

 

До 15 серпня

Фінансовий відділ

11

Подання прогнозу  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади до  виконавчого комітету селищної ради

 

До 15 серпня

Фінансовий відділ

12

Розгляд та схвалення прогнозу  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади

 

До 1 вересня

Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради

13

Подання прогнозу  бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до селищної ради для розгляду у визначеному порядку

 

У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом

Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради,

фінансовий відділ

14

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями селищної ради та на пленарному засіданні Ромоданівської селищної ради в порядку, визначеному радою

За регламентом ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

фінансовий відділ

 

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності департамент фінансів може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Бюджетного регламенту 

                                        проходження бюджетного процесу                    

                                                                   в Ромоданівськійселищній                 

                                                                   територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту місцевого бюджету на 2022 рікРомоданівськоїселищної територіальної громади 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб, чисельність населення)

 

До 1 липня

Фінансовий відділ

2

Надання до фінансового відділу уточненої інформації відповідно до пункту 4 Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1)

 

До 20 вересня

Відповідальні виконавці, визначені пунктом 4 Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на середньостроко-вий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1)

3

Отримання інформації від органу Державної податкової служби щодо кількісних показників, які необхідні для здійснення прогнозних  розрахунків доходів бюджету

 

До 20 вересня

Фінансовий відділ

4

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

У п’ятиденний

термін з дня

отримання від Міністерства

фінансів 

України

Фінансовий відділ

5

Підготовка пропозицій до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам (за необхідності)

До прийняття Закону України про Державний бюджет України у другому читанні

Фінансовий відділ,

головні розпорядники бюджетних коштів

6

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення

Протягом 5 робочих днів після отримання 

листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Фінансовий відділ

7

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
- граничних показників видатків  бюджету та надання кредитів з  бюджету;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

 

Вересень

Фінансовий відділ

8

Організація роботи з розробки 

бюджетних  запитів

 

Вересень-жовтень

Головні розпорядники бюджетних коштів

9

Складання та подання до фінансового відділу  бюджетних запитів

Вересень-жовтень

Головні розпорядники бюджетних коштів

10

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності)

 

Протягом 2 тижнів після отримання бюджетних запитів

Фінансовий відділ,

головні розпорядники бюджетних коштів

11

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні, а також у проєкті обласного бюджету

Протягом 5 робочих днів після отримання 

листа

Фінансовий відділ

12

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)

Вересень-жовтень

Фінансовий відділ

Виконавчий комітет

13

Підготовка проєкту рішення селищної ради про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею76 Бюджетного кодексу України, та його подання  виконавчому комітету селищної  ради

 

До 20 листопада

Фінансовий відділ

14

Схвалення проєкту рішення селищної  ради про  бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади

не пізніше 1 грудня

Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради

15

Направлення схваленого проєкту рішення селищної ради про бюджет  Ромоданівської селищної територіальної громади до селищної  ради

Наступного дня після схвалення виконавчим комітетом селищної ради

Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради,

фінансовий відділ

16

Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Ромоданівської селищної  ради

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення селищної ради про бюджет Ромоданівськоїселищної територіальної громади до селищної ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

17

Оприлюднення проєкту рішення селищної ради про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом селищної ради

не пізніше як за 20 днів до сесії ради

Виконавчий комітет Ромоданівської селищної ради

18

Доопрацювання проекту рішення селищної ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

У двотижне-вий строк з

дня офіційно-го опубліку-вання закону про Держав-ний бюджет України

Фінансовий відділ

19

Супровід розгляду проекту рішення про бюджет у селищній раді

 

На пленарному засіданні ради та під час розгляду 

постійними 

комісіями

Фінансовий 

відділ, виконавчий 

комітет селищої ради,

головні розпорядники бюджетних коштів

20

Оприлюднення рішення селищної ради про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади на плановий рік на сайті Ромоданівської селищної ради

на сайтіне пізніше  ніж через

10 днів    

 з дня його

прийняття

Виконавчий 

комітет 

селищної ради, Фінансовий 

відділ

 

 *Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності департамент фінансів може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Бюджетного регламенту 

                                                            проходження бюджетного процесу                    

                                                                   в Ромоданівськійселищній                 

                                                                   територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації виконання бюджету

Ромоданівської селищної територіальної громади 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1

Визначення мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з проєктом рішенням Ромоданівської селищної ради про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади на плановий бюджетний період уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету. Погодження мережі в Фінансовому відділі Ромоданівської селищної ради  та подача до територіальних органів казначейства за місцем обслуговування

До 15 грудня року, що передує плановому

Головні

розпоряд -ники бюджетних коштів

2

Підготовка та подання на розгляд проєкту рішення селищної ради про внесення змін до бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про Державний бюджет України (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України  і бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади затверджено)

У двотижневий строк з дня опублікував-ння закону про Державний бюджет України

Фінансо-вий

відділ

3

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (якщо до початку бюджетного періоду розпис бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади не затверджено). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису

Складання тимчасових кошторисів та подання їх до територіального органу Казначейства

До 31 грудня року, що передує плановому

 

 

 

Фінансовий відділ,

головні розпорядни-ки бюджетних коштів

 

 

4

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування

У двотижневий строк з дня прийняття рішення селищної ради про бюджет Ромоданівської селищної територіаль-ної громади

Фінансовий відділ

5

Подання Фінансовому відділу уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

У термін, встановлений в лімітних довідках

Головні розпорядни-ки бюджетних коштів

6

Затвердження розпису бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади. Подання розпису до територіального органу Казначейства

Не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету

Фінансовий відділ

7

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів із розпису бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади

Протягом 3-х робочих днів з дня затвердження розпису бюджету Ромоданівської  селищної територіаль-ної громади

Фінансовий відділ

8

Подання територіальному органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

Розпорядни-ки бюджетних коштів, що мають власну мережу

9

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів

Подання їх до територіального органу Казначейства

Протягом 30-ти календарних днів після затвердження розпису бюджету

У 5-денний термін після затвердження

Розпорядни-ки та одержувачі бюджетних коштів

 

Розпорядни-ки та одержувачі бюджетних коштів

10

Подання проєктів паспортів бюджетних програм на погодження до фінансового відділу

 

 

Затвердження та погодження з фінансовим відділом паспортів бюджетних програм

Протягом 30-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

Протягом 45-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

Головні розпорядники бюджетних коштів, фінансовий відділ

11

Зведення планових показників бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади  та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ

до 1 березня

Фінансовий відділ

12

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади

до 1 березня

Фінансовий відділ

13

Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисамиза спеціальним фондом – в межах відповідних фактичних надходжень, за напрямами, затвердженими у паспортах бюджетних програм

 

Протягом року

Розпорядни-ки та одержувачі бюджетних коштів

14

Подання заявок навиділеннякоштіввідповідно до  зареєстрованихбюджетнихзобов’язань

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів

15

Підготовка розпоряджень/ платіжних доручень про виділеннякоштівзагального/спеціального фонду бюджету

Протягом року

Фінансовий відділ

16

Внесення змін до рішення селищної ради про бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом року

Фінансовий відділ

17

Внесення змін до розпису бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на підставі внесених змін до бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади, доведення до головних розпорядників відповідних довідок

Протягом року

Фінансовий відділ

18

Внесення змін до розпису бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників відповідних довідок

Протягом року

Фінансовий відділ

19

Внесення змін до розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі та подання до територіального органу Казначейства

Протягом 3- х робочих днів після отримання довідки про зміни

Розпорядни-ки бюджетних коштів, що мають власну мережу

20

Внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів

Не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому внесені відповідні зміни до розпису бюджету

Розпорядни-ки та одержувачі бюджетних коштів

21

Внесення змін до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків у випадках, передбачених пунктом 49 Порядку № 228

 

Протягом року

Розпорядни-ки бюджетних коштів

22

Внесення змін до паспортів бюджетних програм

Протягом двох тижнів після внесення відповідних змін до розпису бюджету Ромоданівської селищної територіаль-ної громади або за необхідності уточнення показників

Головні розпорядни-ки бюджетних коштів

23

Оприлюднення:

- інформації про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади на офіційному сайті Ромоданівської селищної ради;

- паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до них)

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Фінансовий відділ

Головні розпорядни-ки бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Бюджетного регламенту 

 проходження бюджетного процесу                    

в Ромоданівськійселищній                 

територіальній громаді

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації роботи з підготовки річної звітності

про виконання бюджету Ромоданівськоїселищної територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1

Складання та подання до відповідного територіального органу казначейства форм бюджетної звітності

У термін, встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

2

Складання та подання до відповідного територіального органу казначейства зведеної звітності, складеної на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями

У термін, встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

3.

Подання до фінансового відділу:

- звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

 

 

 - узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм;

 

 - результатів оцінки ефективності бюджетних програм

 

Одночасно з поданням зведеного річного звіту до територіального органу Казначейства

 У 10-денний термін після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

 У 30-денний термін після подання звітності до територіального органу Казначейства

Головні розпорядники бюджетних коштів

4.

Отримання річної звітності про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади від відповідного територіального органу Казначейства

У термін, встановлений органом Казначейства

Фінансовий відділ

5.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Фінансовий відділ

6.

Подання інформації щодо мережі, штатів і контингентів за формами, встановленими Міністерством фінансів України

У термін, визначений департаментом фінансів

Фінансовий відділ

7

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Фінансовий відділ

8

Підготовка та подання до селищної ради проєкту рішення селищної ради про затвердження річного звіту про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади та пояснювальної записки до нього

 

До 1 березня

Фінансовий відділ

9

Опублікування інформації про:

 - виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за підсумками року; час і місце публічного представлення такої інформації;

- інформації про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період;

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 

 - результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період

 

До 1 березня

 

 

 До 15 березня

 

 

 

 

Протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності

     У двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності

 

Фінансовий відділ

 

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

 Головні розпорядники бюджетних коштів

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

10

Публікація оголошення про час та місце проведення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період та його проведення

 

До 15 березня

Головні розпорядники бюджетних коштів

11

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Ромоданівської селищної територіальної громади за підсумками року

 

До 20 березня

Фінансовий відділ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора