Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

ПОЛОЖЕННЯ  про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області

Дата: 12.01.2021 09:21
Кількість переглядів: 502

                    

 

 

 

 

         РОМОДАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА      МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

                   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

           Затверджено рішенням___сесії

                                                                                                  _______скликання

                                                                                                 Ромоданівської селищної ради

                                                                                                   ___________________________

 

 

 

                       ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Ромоданівської селищної ради

Миргородського району Полтавської області

 

 

      смт Ромодан

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОДАТОК            

 до рішення Ромоданівської

селищної ради

від

                                        ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області

1. Це Положення розроблене на основі ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  № 291 від 28.03.2018 року. Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа) (далі - засновник):

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті засновника та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

 

 

5. Для проведення конкурсу голова Ромоданівської селищної ради шляхом видання відповідного розпорядження затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Про необхідність визначення кандидатів до конкурсної комісії від трудового колективу і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти голова Ромоданівської селищної не пізніше ніж за десять робочих днів до оголошення конкурсу письмово попереджає керівників відповідних закладів про забезпечення умов для діяльності органів самоврядування закладу освіти, а саме для проведення загальних зборів для визначення кандидатів до конкурсної комісії. Про дату, час та місце проведення загальних зборів громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти, трудового колективу і громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) організатори зборів не пізніше ніж за три робочих дні до проведення зборів повідомляють Ромоданівську селищну раду.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 6 осіб.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості (по дві особи):
- представники
селищної ради, які обрані на підставі рішення селищної ради;

- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) відповідного закладу, обрані на загальних зборах об’єднання;

Персональний склад конкурсної комісії затверджується головою Ромоданівської селищної ради на підставі:

– рішення селищної ради щодо представників від Ромоданівської селищної ради;

- протоколу загальних зборів трудового колективу;

– протоколу загальних зборів громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) відповідного закладу;

Представники Ромоданівської селищної ради входять до складу комісії на постійній основі на посадах голови комісії та секретаря комісії, а представники трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) залучаються до її складу для кожного закладу окремо.

Повноваження члена конкурсної комісії припиняються рішенням голови селищної ради у разі, коли ним пропущено без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд. Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу, окрім випадку рівного розподілу голосів, коли вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні комісії голови його обов’язки виконує секретар комісії. Якщо на засіданні комісії відсутні голова і секретар комісії, обов’язки голови та секретаря виконують члени комісії, обрані на її засіданні.

Голова комісії головує на засіданнях комісії, здійснює керівництво діяльністю комісії, визначає порядок її роботи. Секретар комісії забезпечує ведення та оформлення протоколів засідання комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті селищної ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

8. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

письмової перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань для письмової перевірки знання законодавства:

І.Питання на знання Конституції України:

 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

2. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

3. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

4. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

5. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

6. Чи обмежуються конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах надзвичайного стану?

7. Які форми народного волевиявлення в Україні передбачені Конституцією України?

8. Ким призначається всеукраїнський референдум?

 9. Яким органом влади в Україні є Верховна Рада України?

 10. З якого моменту починаються повноваження народних депутатів України?

ІІ. Питання на знання Закону України «Про запобігання корупції»:

 1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?

2. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом? 3. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими видами діяльності?

4. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів? 5. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону?

 6. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції»?

7. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної поведінки?

8. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»?

 9. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією?

 10. Що таке подарунок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?

ІІІ. Питання на знання Закону України «Про освіту»:

1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?

2. Що включає право на освіту?

3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?

4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?

 5. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів вищої освіти?

 6. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?

 7. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?

8. Що забезпечується особам з порушенням слуху?

9. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?

10. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?

ІV. Питання на знання Закону України «Про загальну середню освіту»:

 1. Які засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні визначає Закон України «Про загальну середню освіту»?

2. Що з переліченого є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту?

3. Що є загальною середньою освітою?

4. Обов’язковою складовою якої освіти є загальна середня освіта?

 5. Що становить систему загальної середньої освіти?

6. Виховання в учнів (вихованців) поваги до чого є завданням загальної середньої освіти?

7. Що забезпечується громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак?

8. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти?

9. Вимогам яких стандартів загальної середньої освіти має відповідати здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?

10. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?

V. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року:

 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?

2. Які з перелічених факторів вплинули на виникнення проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

3. Що з переліченого є проявами проблеми яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року? 4. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?

5. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти?

6. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)?

7. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

 8. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?

9. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…

10. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?

 Зразок ситуаційного завдання:

Ситуація 1. До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Чи можливо таке в вашій школі? Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Критерії оцінювання письмового тестування:

Тестування складається державною мовою.
Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ,який
посвідчує особу.
Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.
Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються із загального переліку питань, що містить
50 питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.
Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.
Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку
проведення тестування.
Загальний час для проведення тестування становить 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк 
з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.
Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.
Для визначення результатів тестування використовується така система:
- 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання і більше;
- 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 16-19 питань тестового завдання;
- 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 15 і менше питань тестового завдання.


Критерії оцінювання ситуаційного завдання

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, та вміння приймати рішення.
Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання.
Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком 
для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.
На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.
Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійних компетентностей:
- 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;
- 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання 
в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
- 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк
Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості
про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією
з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.


Критерії оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

На своєму засіданні конкурсна комісія заслуховує публічні презентації (тривалістю до 15 хвилин) проектів програм розвитку закладу на два і шість років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.
Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:
- 2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;
- 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 
- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.
Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

Секретар селищної ради:                                            О.Б.Іванченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора